ชื่อ - นามสกุล :นายชวลิต ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, หัวหน้างานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : สาระฯ สังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน