ชื่อ - นามสกุล :นายชูชาติ เด่นถาวร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : สาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : กรรมการสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา