ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย จินะรักษ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผน
หน้าที่หลัก :สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, หัวหน้างานงบประมาณและแผน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายงบประมาณและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
กลุ่ม / แผนก : สาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน