[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ

ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายอิทธิกร อินโองการ
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 201    จำนวนการดาวน์โหลด : 74 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
          รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่เรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบแผนการดำเนินการการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้แบบแผนการพัฒนาแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (The One Group, Pretest-Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
          1. เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/83.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นนักเรียนมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D. = 0.10)

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Enjoy Reading English Together กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13/ก.ค./2561
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5/ก.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ธรรมชาติวัยรุ่นกับเพศศึกษาตามวิถีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2/ก.ค./2561
      รายงานชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและการเลือกอาชีพของกลุ่ม Gen Z สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2/ก.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14/มิ.ย./2558