[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ

ค้นหาจาก google
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางเรณู บัตริยะ
อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 628    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
                   รายงานพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมวิชาแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว   โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่เขต 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทดลองจำนวน 17 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test(Dependent Sample)
 
สรุปผลการศึกษาดังนี้
                  1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 81.54/84.62  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80
                  2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลังจากที่ได้รับการสอนโดยเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัย
                  3. ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว  อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32


นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/ก.ย./2558
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14/มิ.ย./2558