[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง :

เจ้าของผลงาน : นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น : การพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัต
เสาร์์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 471    จำนวนการดาวน์โหลด : 558 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ และ
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประชากร จำนวน 88 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
วิธีการทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา
ส32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 12 ชั่วโมง 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย แสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ จะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ จะส่งผลให้นักเรียน
สามารถสร้างผลงานและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อ พบว่า ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 ระบุ
หรือกำหนดประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10
ความคิดสร้างสรรค์ในสร้างผลงาน ส่งงานตรงเวลา เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
คำสำคัญ : การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง, วิธีการทางประวัติศาสตร์


https://drive.google.com/file/d/18clxq9AAXVT-FpKpUABYnCeSXq_2d51J/view?usp=sharing


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      24/มี.ค./2565
      22/พ.ย./2564
      27/มี.ค./2564
      27/มี.ค./2564
      26/มี.ค./2564