ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   


เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง :

เจ้าของผลงาน : นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
เข้าชม : 751    จำนวนการดาวน์โหลด : 1323 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลัง การใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom) ในวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักเรียนหลังการใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom) ในวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ หลังการใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom)ในวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 113 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 30 คน แบบเจาะจง ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กูเกิ้ลคลาสรูม(Google Classroom) รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รายวิชา ประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน
6 ชั่วโมง
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google
Classroom) ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4 รหัสวิชา ส33104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google
Classroom) ในการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom) พบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 76.66 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ หลังการใช้กูเกิ้ล
คลาสรูม (Google Classroom) นักเรียนผ่านการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจในการใช้ Google Classroom อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และผู้เรียนมีความ

คิดเห็นต่อการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39

คำสำคัญ : กูเกิ้ลคลาสรูม (Google Classroom), พฤติกรรมความรับผิดชอบ, วิชาประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      24/มี.ค./2565
      22/พ.ย./2564
      27/มี.ค./2564
      27/มี.ค./2564
      26/มี.ค./2564