ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   


เมนูหลัก
Link ที่น่าสนใจ


  

    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางวารุณี อรุณ
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2688    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
(2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา  ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 และ 3/2   ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37  จำนวน 40  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ  จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการศึกษาแบบ One Group Pretest – Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์หาค่าสถิติทดสอบ (t-test)


5 อันดับล่าสุด

      13/ก.ค./2561
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 รหัสวิชา ง31102 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5/ก.ค./2561
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ธรรมชาติวัยรุ่นกับเพศศึกษาตามวิถีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2/ก.ค./2561
      รายงานชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและการเลือกอาชีพของกลุ่ม Gen Z สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2/ก.ค./2561
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายวิชา ง20208 คอมพิวเตอร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14/มิ.ย./2558